iPROCEEDS: Regionalna edukacija edukatora na temu: Kibernetički kriminal, elektronski dokazi i imovina stečena kibernetičkim kriminalom

Budva, Crna Gora ,  20 - 24 Juni 2017

U organizaciji iPROCEEDS projekta danas je počela petodnevna edukacija edukatora:  Predstavljanje početnog  modula na temu “Kibernetički kriminal, elektronski dokazi i imovina stečena kibernetičkim kriminalom”.

Cilj je formiranje grupe domaćih edukatora koji će biti u mogućnosti da prenesu znanje potrebno sudijama i tužiocima da upotpune svoju respektabilnu ulogu i funkcionisanje u predmetima kibernetičkog kriminala, istrage, zapljene i oduzimanja imovine stečene kibernetičkim kriminalom.

Edukacija je bazirana na materijalima koje je izradio Savjet Evrope, a koji su dizajnirani da omoguće sudijama i tužiocima početni nivo znanja na temu kibernetički kriminal, elektronski dokazi, istraga, zapljena i oduzimanje imovine stečene kibernetičkim kriminalom.

U ovu aktivnost uključeni su sudije i tužioci, edukatori iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, “ Bivše jugoslavenske republike Makedonije”, Turske i Kosova.

Edukaciju vodi  tim eksperata iz Hrvatske, Irske, Slovenije, i Ujedinjenog Kraljevstva.

Više o edukaciji možete pogledati na linku:

https://go.coe.int/XLjRH

U Trebinju, dana 15. i 16. juna 2017. godine, održan je okrugli sto za sudije Okružnih/kantonalnih sudova i Vrhovnih sudova RS i FBiH, te glavne okružne tužioce. Seminar je organizovan u zajedničkoj saradnji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u RS, Pravosudne komisije Brčko Distrikta, uz finansijsku podršku Savjet Evrope. Tema seminara je bila „Ujednačavanje sudske prakse u krivičnoj oblasti u BiH“. Cilj ovog okruglog stola je da se putem ujednačavanja sudske prakse u BiH, obezbijedi ravnopravnost građana u BiH pred sudovima u BiH. Temu su izložili: sudija Vrhovnog suda RS, Obren Bužanin i predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Damjan Kaurinović, a teme o kojima se razgovaralo su: „Jednakost građana pred zakonom i važnost usaglašavanja prakse“; Funkcionisanje panela za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti“, u okviru čega su učesnicima prezentovana usaglašena pravna shvatanja panela; zatim su obrađene teme: „Procesni značaj iskaza svjedoka koji je prethodno, kao optuženi zaključio sporazum o priznanju krivice za isto krivično djelo“, Kažnjavanje za odbijanje svjedočenja“, „Pravna priroda pretresa pred drugostepenim sudom“, a učesnicima je prezentovana i baza sudskih presuda i web stranica Centra za sudsku dokumentaciju, te su na kraju seminara zauzeti određeni stavovi i doneseni zaključci.

U okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2017. godinu održano je XVI  Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti u hotelu „Zenit“ u Neumu od 8-10. Juna 2017. godine. Savjetovanje je organizovano od strane Udruženja sudija u F BiH, Udruženja sudija u RS, Udruženja sudija BiH u saradni sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distriht, te uz podršku Udruženja tužilaca, advokatskih komora u BiH. Savjetovanju je prisustvovalo preko 300 učesnika, sudija, tužilaca, predstavnika VSTS,  advokata, profesora iz BiH i zemalja iz regiona.

Edukatori i predavači su bili angažovani od strane Centara za edukaciju i Udruženja sudija uglavnom iz BiH i zemalja iz regiona. Posebnu pažnju učesnika seminara privukla je tema nakon otvaranja Savjetovanja „ Aktuelna reforma pravosuđa u BiH“. Drugog i trećeg dana Savjetovanja radilo se u dvije sale po grupama, a posebnu pažnu učesnika seminara privukla je tema drugog dana „ Koruptivna i krivična djela organizovanog kriminala. Moderator ove teme je bio predstavnik Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Temu su obrađivali sudije i tužioci iz BiH i Republike Hrvatske. Nakon izloženih prezentacija  posebnu pažnu u diskusiji su imale teme „ Ne bis in idem“ koju je obradio tužilac tužilašva BiH, Miroslav Marković i tema „ Posebne istražne radnje“ koju je obradila tužilac tužilaštva BiH Dijana Kajmaković. Trećeg dana Savjetovanja  napravljen je presjek obrađenih tema i doneseni su odgovarajući zaključci koji će organizacioni odbor savjetovanja dostaviti naknadno relevantnim institucijama u BiH.

URUČENI CERTIFIKATI TUŽIOCIMA ZA USPJEŠNO ZAVRŠENU OBUKU IZ OBLASTI „KORUPCIJE“

U Sarajevu, dana 25. maja 2017. godine u hotelu „Holiday“ upriličena je dodjela certifikata tužiocima za uspješno završenu obuku iz oblasti korupcije. Radi se o obuci koja je trajala tokom 2016. i 2017. godine, a edukatori su bili domaći i međunarodni eksperti specijalizovani za otkrivanje i procesuiranje predmeta koruptivnih krivičnih djela, obuka je organizovana je od strane Centra za za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH kroz projekat Viosokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH: „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške, u partnerstvu sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH. Iz Republike Srpske, obuku je uspješno završilo šest (6) tužilaca.

Dodjeli certifikata prisustvovali su direktor CETS-a u RS, gospodin Tomislav Čavić, direktor CEST-a u FBiH, gospodin Arben Murtezić, direktorica Ureda za demokratiju Misije USAID-a u BiH Shanley Pinchotti, predstavnik ambasade Švicarske, a certifikate je svečano uručio gospodin Milan Tegeltija, predsjednik Visokogh sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

U prostorijama hotela „Leotar“, u Trebinju, dana, 20 – 21.4.2017. godine održan je dvodnevni panel s ciljem ujednačavanja sudske prakse u upravnom sporu.  Panelu, kojim su moderirale gospođa Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine, je prisustvovalo ukupno 25  sudija iz cijele Bosne i Hercegovine. Panel je organizovan u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Savjetom Evrope, i to u okviru projekta koji Savjet Evrope provodi u Bosni i Hercegovini, pod nazivom:„Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine“. Na panelu je istaknut značaj ujednačavanja sudske prakse uz istovremenu napomenu da to ujednačavanje ne smije ugrožavati sudijsku nezavisnost.