Završna Konferencija „Postignuća i sljedeći koraci“ u skopu projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“

 

U ponedeljak 3.jula 2017.godine u Hotelu Sarajevo u Sarajevu, održana je završna Konferencija „Postignuća i sljedeći koraci“ u skopu projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, kojeg realizuje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, a koji je podržan od strane Nizozemskog Helsinškog Komiteta-a.

 

Konferencija je započeta zvaničnim potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Nizozemske pravosudne akademije/Centar za treninge i studije za pravosuđe (SSR), Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Memorandum su potpisali g. Remco van Tooren, podpredsjednik Upravnog odbora, Nizozemska pravosudna akademija; g.Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i g. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine; 

 

Izlagači na konferenciji su bili Nj.E. Ambasador g. Jurriaan Kraak iz Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, g-đa Amela Efendić, šef ureda Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, g. Remco van Tooren, podpredsjednik Upravnog odbora Nizozemske pravosudne akademije, g. Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, g. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, g-đa Marjan Wijers, ekspert za istraživanja u oblasti ljudskih prava, Nizozemski Helsniški komitet, g. Pepijn Gerrits, direktor Nizozemskog Helsniškog komiteta, g-đa Hajrija Hadžiomerović-Muftić, Federalna tužiteljica u ime Udarne grupe u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH, g-đa Mappie Veldt-Foglia, sutkinja, Viši sud u Hagu i g-đa Adisa Zahiragić, sutkinja u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

 

Ciljevi Konferencije su predstavljanje postignuća i rezultata Projekta, kao i definisanje okvirnih sljedećih koraka za buduću suradnju između relevantnih aktera iz Nizozemske i Bosne i Hercegovine u oblasti promovisanja pristupa usmjerenog na žrtvu u slučajevima trgovine ljudima, kao i sumiranje i naglašavanje dostignuća i rezultata projekta i razvoj sljedećih koraka za buduću saradnju. 

Kao rezultat dugogodišnje uspješne saradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, na petnaestom, Međunarodnom savjetovanju „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, koje je održano u Neumu, od 16-18. Juna 2017.godine, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, uručena je zahvalnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

 


iPROCEEDS: Regionalna edukacija edukatora na temu: Kibernetički kriminal, elektronski dokazi i imovina stečena kibernetičkim kriminalom

Budva, Crna Gora ,  20 - 24 Juni 2017

U organizaciji iPROCEEDS projekta danas je počela petodnevna edukacija edukatora:  Predstavljanje početnog  modula na temu “Kibernetički kriminal, elektronski dokazi i imovina stečena kibernetičkim kriminalom”.

Cilj je formiranje grupe domaćih edukatora koji će biti u mogućnosti da prenesu znanje potrebno sudijama i tužiocima da upotpune svoju respektabilnu ulogu i funkcionisanje u predmetima kibernetičkog kriminala, istrage, zapljene i oduzimanja imovine stečene kibernetičkim kriminalom.

Edukacija je bazirana na materijalima koje je izradio Savjet Evrope, a koji su dizajnirani da omoguće sudijama i tužiocima početni nivo znanja na temu kibernetički kriminal, elektronski dokazi, istraga, zapljena i oduzimanje imovine stečene kibernetičkim kriminalom.

U ovu aktivnost uključeni su sudije i tužioci, edukatori iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, “ Bivše jugoslavenske republike Makedonije”, Turske i Kosova.

Edukaciju vodi  tim eksperata iz Hrvatske, Irske, Slovenije, i Ujedinjenog Kraljevstva.

Više o edukaciji možete pogledati na linku:

https://go.coe.int/XLjRH

U Trebinju, dana 15. i 16. juna 2017. godine, održan je okrugli sto za sudije Okružnih/kantonalnih sudova i Vrhovnih sudova RS i FBiH, te glavne okružne tužioce. Seminar je organizovan u zajedničkoj saradnji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u RS, Pravosudne komisije Brčko Distrikta, uz finansijsku podršku Savjet Evrope. Tema seminara je bila „Ujednačavanje sudske prakse u krivičnoj oblasti u BiH“. Cilj ovog okruglog stola je da se putem ujednačavanja sudske prakse u BiH, obezbijedi ravnopravnost građana u BiH pred sudovima u BiH. Temu su izložili: sudija Vrhovnog suda RS, Obren Bužanin i predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Damjan Kaurinović, a teme o kojima se razgovaralo su: „Jednakost građana pred zakonom i važnost usaglašavanja prakse“; Funkcionisanje panela za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti“, u okviru čega su učesnicima prezentovana usaglašena pravna shvatanja panela; zatim su obrađene teme: „Procesni značaj iskaza svjedoka koji je prethodno, kao optuženi zaključio sporazum o priznanju krivice za isto krivično djelo“, Kažnjavanje za odbijanje svjedočenja“, „Pravna priroda pretresa pred drugostepenim sudom“, a učesnicima je prezentovana i baza sudskih presuda i web stranica Centra za sudsku dokumentaciju, te su na kraju seminara zauzeti određeni stavovi i doneseni zaključci.

U okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2017. godinu održano je XVI  Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti u hotelu „Zenit“ u Neumu od 8-10. Juna 2017. godine. Savjetovanje je organizovano od strane Udruženja sudija u F BiH, Udruženja sudija u RS, Udruženja sudija BiH u saradni sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distriht, te uz podršku Udruženja tužilaca, advokatskih komora u BiH. Savjetovanju je prisustvovalo preko 300 učesnika, sudija, tužilaca, predstavnika VSTS,  advokata, profesora iz BiH i zemalja iz regiona.

Edukatori i predavači su bili angažovani od strane Centara za edukaciju i Udruženja sudija uglavnom iz BiH i zemalja iz regiona. Posebnu pažnju učesnika seminara privukla je tema nakon otvaranja Savjetovanja „ Aktuelna reforma pravosuđa u BiH“. Drugog i trećeg dana Savjetovanja radilo se u dvije sale po grupama, a posebnu pažnu učesnika seminara privukla je tema drugog dana „ Koruptivna i krivična djela organizovanog kriminala. Moderator ove teme je bio predstavnik Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Temu su obrađivali sudije i tužioci iz BiH i Republike Hrvatske. Nakon izloženih prezentacija  posebnu pažnu u diskusiji su imale teme „ Ne bis in idem“ koju je obradio tužilac tužilašva BiH, Miroslav Marković i tema „ Posebne istražne radnje“ koju je obradila tužilac tužilaštva BiH Dijana Kajmaković. Trećeg dana Savjetovanja  napravljen je presjek obrađenih tema i doneseni su odgovarajući zaključci koji će organizacioni odbor savjetovanja dostaviti naknadno relevantnim institucijama u BiH.