Seminari 2019

Categories

(1.1) 7-8.2.Teslić-Pravo na slobodu izražavanja-čl.10 EKLJP

(1.2) 13.2.Banja Luka-Istraga,optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela

(1.3) 20-21.2.Sarajevo-Krijumčarenje osoba i migranata

(1.4) 22.2.Sarajevo-Specijalistička edukacija za konsultativne tužioce u tužilaštvima

(1.5) 25.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.6) 26.2.Banja Luka-Imovinskopravni zahtjevi u krivičnom postupku

(1.7) 28.2.Banja Luka-Zakon o zaštiti tajnih podataka

(1.8) 1.3.Banja Luka-Osnovi Evropskog prava

(1.9) 5.3.Sarajevo-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(2.0) 6.3.Teslić-Izrada budžetskih prioriteta i budžetskog zahtjeva

(2.1) 6.3.Sarajevo-Obuka za edukatore iz oblasti profesionalne etike sudija i tužilaca

(2.2) 12.3.Banja Luka-Kvalitet optužnice

(2.3) 15.3.Teslić-Silovanje kao krivično djelo u zakonodavstvu BiH

(2.4) 18.3.Banja Luka-Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(2.5) 27.3.Banja Luka-Glavni pretres

(2.6) 28.3.Banja Luka-Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ i zloupotreba pravnog lica

(2.7) 29.3.Teslić-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP

(2.8) 2.4.Banja Luka-Predstavljanje baze sudskih odluka CSD VSTV-a i osnove CMS/TCMS-a

(2.9) 3.4.Sarajevo-Etički standardi koji se primjenjuju na stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH

(3.0) 4-5.4.Banja Luka-Sistemski pristup zaštite najboljih interesa djeteta u kontaktu sa zakonom

(3.1) 4-5.4.Sarajevo-Transparentnost tužilaštava i komunikacija sa javnošću

(3.2) 8.4.Doboj-Kvalitet optužnice

(3.3) 8.4.Bijeljina-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP

(3.4) 9.4.Banja Luka-Modul 1 "Evropska konvencija i ravnopravnost polova"

(3.5) 10.4.Mostar-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(3.6) 11.4.Banja Luka-Ilegalna trgovina umjetninama u BiH

(3.7) 12.4.Laktaši-Analiza primjene Zakona o stečaju i podzakonskih akata za sprovođenje zakona

(3.8) 15.4.Banja Luka-Međunarodni standardi i zakonodavstvo RS u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodu mirnog okupljanja

(3.9) 16.4.Banja Luka-Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova

(4.0) 17.4.Banja Luka-Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i poslovanje investicionih fondova u RS

(4.1) 17-18.4.Teslić-Trgovina ljudima i migracije

(4.2) 18.4.Banja Luka-Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza

(4.3) 19.4.Banja Luka-Uzroci i posljedice nasilja u porodici

(4.4) 19-20.4.Trebinje-IX Međunarodna naučno-stručna konferencija

(4.5) 22-25.4.Vlašić-Visokotehnološki kriminal

(4.6) Odgođen Ekološki kriminal

(4.7) 24.4.Banja Luka-Sticanje prava svojine u Republici Srpskoj

(4.8) 30.4.Banja Luka-Krivična djela protiv prava po osnovu rada

(4.9) 9-10.5.Trebinje-Vještina pisanja i obrazlaganja presude

(5.0) 9-11.5.Bijeljina-III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti

(5.1) 10.5.Brčko-Nepravo ponavljanje krivičnog postupka-praksa Apelacionog suda Brčko distrikta BiH

(5.2) 14.5.Banja Luka-Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(5.3) 15.5.Banja Luka-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(5.4) 16-17.5.Banja Luka-Istraga,optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela

(5.6) 21.5.Banja Luka-Rješavanje upravnih sporova u postupku pune jurisdikcije primjenom čl.29 ZUS RS

(5.7) 23.5.Banja Luka-Tehnike izrade tužilačkih akata

(5.9) 28.5.Banja Luka-Statusne promjene privrednog društva i posebne (fiducijarne) dužnosti prema društvu

(6.0) 9-12.6.Neum-XVIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti