Seminari 2019

Categories

(1.1) 7-8.2.Teslić-Pravo na slobodu izražavanja-čl.10 EKLJP

(1.2) 13.2.Banja Luka-Istraga,optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela

(1.3) 20-21.2.Sarajevo-Krijumčarenje osoba i migranata

(1.4) 22.2.Sarajevo-Specijalistička edukacija za konsultativne tužioce u tužilaštvima

(1.5) 25.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.6) 26.2.Banja Luka-Imovinskopravni zahtjevi u krivičnom postupku

(1.7) 28.2.Banja Luka-Zakon o zaštiti tajnih podataka

(1.8) 1.3.Banja Luka-Osnovi Evropskog prava

(1.9) 5.3.Sarajevo-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(2.0) 6.3.Teslić-Izrada budžetskih prioriteta i budžetskog zahtjeva

(2.1) 6.3.Sarajevo-Obuka za edukatore iz oblasti profesionalne etike sudija i tužilaca

(2.2) 12.3.Banja Luka-Kvalitet optužnice

(2.3) 15.3.Teslić-Silovanje kao krivično djelo u zakonodavstvu BiH

(2.4) 18.3.Banja Luka-Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(2.5) 27.3.Banja Luka-Glavni pretres

(2.6) 28.3.Banja Luka-Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ i zloupotreba pravnog lica

(2.7) 29.3.Teslić-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP

(2.8) 2.4.Banja Luka-Predstavljanje baze sudskih odluka CSD VSTV-a i osnove CMS/TCMS-a

(2.9) 3.4.Sarajevo-Etički standardi koji se primjenjuju na stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH

(3.0) 4-5.4.Banja Luka-Sistemski pristup zaštite najboljih interesa djeteta u kontaktu sa zakonom

(3.1) 4-5.4.Sarajevo-Transparentnost tužilaštava i komunikacija sa javnošću

(3.2) 8.4.Doboj-Kvalitet optužnice

(3.3) 8.4.Bijeljina-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP

(3.4) 9.4.Banja Luka-Modul 1 "Evropska konvencija i ravnopravnost polova"

(3.5) 10.4.Mostar-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(3.6) 11.4.Banja Luka-Ilegalna trgovina umjetninama u BiH

(3.7) 12.4.Laktaši-Analiza primjene Zakona o stečaju i podzakonskih akata za sprovođenje zakona

(3.8) 15.4.Banja Luka-Međunarodni standardi i zakonodavstvo RS u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodu mirnog okupljanja

(3.9) 16.4.Banja Luka-Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova

(4.0) 17.4.Banja Luka-Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i poslovanje investicionih fondova u RS

(4.1) 17-18.4.Teslić-Trgovina ljudima i migracije

(4.2) 18.4.Banja Luka-Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza

(4.3) 19.4.Banja Luka-Uzroci i posljedice nasilja u porodici

(4.4) 19-20.4.Trebinje-IX Međunarodna naučno-stručna konferencija

(4.5) 22-25.4.Vlašić-Visokotehnološki kriminal

(4.6) Odgođen Ekološki kriminal

(4.7) 24.4.Banja Luka-Sticanje prava svojine u Republici Srpskoj

(4.8) 30.4.Banja Luka-Krivična djela protiv prava po osnovu rada

(4.9) 9-10.5.Trebinje-Vještina pisanja i obrazlaganja presude

(5.0) 9-11.5.Bijeljina-III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti

(5.1) 10.5.Brčko-Nepravo ponavljanje krivičnog postupka-praksa Apelacionog suda Brčko distrikta BiH

(5.2) 13.5.Banja Luka-Uspostava koordinacijskih mehanizama u radu na slučajevima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

(5.3) 14.5.Banja Luka-Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(5.4) Odgođen Banja Luka-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(5.5) Odgođen Banja Luka-Istraga,optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela

(5.6) 20.5.Banja Luka-Unaprijeđenje vještina pisanja žalbi

(5.7) 20.5.Trebinje-Međunarodni standardi i zakonodavstvo RS u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodu mirnog okupljanja

(5.8) 21.5.Banja Luka-Rješavanje upravnih sporova u postupku pune jurisdikcije primjenom čl.29 ZUS RS

(5.9) 23.5.Banja Luka-Tehnike izrade tužilačkih akata

(6.0) 24.5.Banja Luka-Istraga punoljetnih osumnjičenih gdje su oštećena djeca a naročito krivična djela polnog integriteta

(6.1) 27.5.Banja Luka-Zakon o katastru i premjeru nekretnina

(6.2) 28.5.Banja Luka-Statusne promjene privrednog društva i posebne (fiducijarne) dužnosti prema društvu

(6.3) 30-31.5.Doboj-Informacione tehnologije u službi trgovine ljudima

(6.4) 3.6.Banja Luka-Vještina unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku

(6.5) 5.6.Banja Luka-Stereotipi i stigmatizacija žrtava ratnog seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka

(6.6) 9-12.6.Neum-XVIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(6.7) 14-15.6.Mostar-XVII Međunarodno savjetovanje

(6.8) 17.6.Banja Luka-Modul 2 "Građanska oblast"

(6.9) 17.6.Tuzla-Strateško parničenje u sudskoj praksi

(7.0) 18.6.Banja Luka-Forma obligacionih ugovora i pravne posljedice povrede bitne forme ugovora

(7.1) 18-19.6.Sarajevo-Vještine pisanja optužnica i sudskih odluka

(7.2) 19.6.Banja Luka-Bračna tekovina

(7.3) 20-21.6.Jahorina-Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici

(7.4) 21.6.Banja Luka-Praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti izvršnog postupka

(7.5) 25.6.Banja Luka-Bangalorski principi sudijskog ponašanja

(7.6) 25.6.Jahorina-Seksualno uznemiravanje-zakonska rješenja i pravosudni okvir

(7.7) 26.6.Jahorina-Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce

(7.8) 27-28.6.Jahorina-Istraga,optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela

(7.9) 27-28.6.Banja Luka-Podzakonski akti, primjena Zakona i zaštita djece i maloljetnika oštećenih krivičnim djelom i njihova resocijalizacija

(7.9.1) 27-28.6.Bukurešt-22.Generalnа skupštinа Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN)

(8.0) 5.7.Banja Luka-Posebne istražne radnje

(8.1) 4-6.9.Jahorina-Ujednačavanje sudske prakse u prekršajnim postupcima

(8.2) 9.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti registracija poslovnih subjekata

(8.3) 10-11.9.Jahorina-Krivična djela počinjena iz mržnje

(8.4) 16.9.Banja Luka-Zakon o mjenici Republike Srpske

(8.5) 17-18.9.Sarajevo-Zajednički istražni timovi

(8.6) 19.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka i Rad sudskih izvršitelja

(8.7) 20.9.Banja Luka-Socijalna amneza i Princip oportuniteta

(8.8) 23.9.Banja Luka-Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza

(8.9) 23.9.Banja Luka-Naknada štete

(901) 24-26.9.Sarajevo-Ekološki kriminal

(902) 25.9.Banja Luka-Modul 3 "Krivična oblast"

(903) 26-27.9.Banja Luka-Osnovi prava Evropske unije

(904) 30.9.Banja Luka-Tužilački imunitet u predmetima ratnih zločina

(905) 1-2.10.Teslić-Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici

(906) 3.10.Banja Luka-Određivanje naknade za eksproprisanu imovinu

(907) 3-4.10.Sarajevo-Antidiskriminaciono pravo

(908) 3-4.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(909) Odgođen-Banja Luka-Osnovi Evropskog prava

(910) 7-9.10.Neum-XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(911) 8.10.Banja Luka-Najbolji interes djeteta

(912) 9.10.Banja Luka-Notarska isprava kao izvršna isprava

(913) 10.10.Banja Luka-Glavni pretres

(914) 14.10.Banja Luka- Javno-privatno partnerstvo

(915) 14-15.10.Sarajevo-Iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(916) 16-19.10.Jahorina-XIV Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(917) 21-22.10.Banja Luka-Osnovi Evropskog prava

(918) 23.10.Banja Luka-Dualizam prekršajnog i krivičnog postupka - načelo "Ne bis in idem"

(919) 24.10.Banja Luka-Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu

(920) 25.10.Banja Luka-Vještačenje u krivičnom postupku

(921) 28.10.Sarajevo-Međunarodna pravna saradnja

(922) 1.11.Trebinje-Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih j.tužilaštava u I.Sarajevu i Trebinju

(923) 4.11.I.Sarajevo-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u I.Sarajevu i Trebinju

(924) 5.11.Banja Luka-Bangalorski principi sudijskog ponašanja

(925) 6.11.Banja Luka-Tehnike izrade tužilačkih akata

(926) 8.11.Doboj-Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih j.tužilaštava u Bijeljini i Doboju

(927) 11.11.Banja Luka-Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike i Izvršenje krivičnih sankcija za maloljetnike

(928) 11-13.11.Sarajevo-Obrazloženje sudske presude u krivičnim stvarima

(929) 12.11.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku

(930) 13.11.Banja Luka-Zaštita prava radnika

(931) 15.11.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u RS

(932) 19.11.Banja Luka-Vještina unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku

(933) 20.11.Banja Luka-Ujednačavanje sudske prakse okružnih sudova u prekršajnom postupku

(934) 28.11.Banja Luka-Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(935) 29.11.Banja Luka-Modul 4 "Izvršna i upravna oblast"

(936) 2.12.Banja Luka-Značaj tužilačkog i sudskog postupanja u prevenciji saobraćajnih nezgoda

(937) 5.12.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova i Okr.javnih tužilaštava u Banjoj Luci i Prijedoru

(938) 6.12.Banja Luka-Intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini

(939) 9-10.12.Banja Luka-Vještina pisanja i obrazlaganja presude

(940) 11.12.Banja Luka-Predstavljanje baze sudskih odluka CSD VSTS-a i osnove CMS/TCMS-a

(941) 13.12.Prijedor-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Banjoj Luci i Prijedoru

(942) 16-17.12.Banja Luka-Učenje na daljinu (e-learning)

(943) 16-17.12.Banja Luka-Finansijske istrage u predmetima koruptivnih krivičnih djela

(944) 16-18.12.Banja Luka-Tehnike izrade presude u parnici s fokusom na obrazloženje

(945) 20.12.Bijeljina-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju

(946) 20.12.Banja Luka-Sudsko poravnanje

(947) 24.12.Banja Luka-Posebne istražne radnje