UNDP_Beograd.jpg

U sklopu UNDPBiH projekta "Unaprijeđenje vladavine ekološkog prava u BiH - Eko-pravda" upriličena je posjeta akademskog sektora te predstavnika Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Pravosudnoj akademiji Republike Srbije, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu koji je bio domaćin Jean Monnet katedre za evropsko ekološko pravo.

Ovo je bila prilika za razmjenu iskustava i praksi u oblasti stručne edukacije za nosioce pravosudnih funkcija i studente, sa posebnim fokusom na izučavanje evropskih normi te krivično-pravnu zaštitu okoliša.

S obzirom da će Bosna i Hercegovina morati uskladiti svoje zakonodavstvo sa evropskom pravnom stečevinom, te da u oblasti krivično-pravne zaštite okoliša nužno je dalje unaprijeđenje kapaciteta, kroz EcoJustice projekat će se pružiti podrška centrima za edukaciju sudija i tužilaca, ekološkim inspekcijama i akademskom sektoru kroz organizaciju relevantnih stručnih seminara i predavanja.