Poštovani,
Predstavljamo Vam Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2018. godinu, koji je kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i odobren od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, na osnovu Odluke broj: 07-13-3-3740-3/2017 od 28.12.2017.godine.
Ponuđeni Program je osmišljen prvenstveno na bazi iskazanog interesa pravosudne zajednice u Republici Srpskoj, prijedloga i preporuka za edukacijom od strane pravosudnih institucija, preporuka Stalne komisije za edukaciju VSTV BiH, kao i obaveza proisteklih iz strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, te obuhvata preko 100 eduaktivnih aktivnosti, koje će biti realizovane u okviru početne, kontinuirane i specijalističkih obuka koje će provesti Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS tokom 2018.godine.
U prilogu Programa, shodno obavezi utvrđenoj u Pravilniku VSTV-a BiH, kojom su određeni minimalni uslovi stručnog usavršavanja koji svaki sudija i javni tužilac mora ispuniti u toku godine, dostavljamo Vam obrazac:
 
kojim se svaki sudija i javni tužilac prijavljuje za učešće na planiranim edukativnim aktivnostima (seminari i savjetovanja), u trajanju od najmanje tri dana obavezne edukacije, odnosno stručnog usavršavanja godišnje, za sudije i javne tužioce svih nivoa u Republici Srpskoj.
Prijavni list treba da bude popunjen uz odobrenje predsjednika suda ili glavnog tužioca, koji svojim potpisom na obrascu prijavnog lista potvrđuju svoju saglasnost i odobrenje za učešće svakog pojedinačnog sudije/javnog tužioca na navedenim edukativnim aktivnostima.
Nakon toga, popunjeni obrasci prijavnog lista treba da budu objedinjeni u svakom sudu i tužilaštvu kod osobe za kontakt, a zatim dostavljeni nazad Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS, najkasnije do 1.februara 2018.godine.

Direktor

Tomislav Čavić