(2.7) 5-6.4.Sarajevo-Finansijski kriminal-provođenje istraga i dokazivanje kr.djela sa finansijskim elementom