(2.9) 26-27.3.Teslić-Tehnike izrade presude u krivičnim predmetima