(6.4) 9.9.Eksproprijacija preostalog dijela nepokretnosti u skladu sa čl.11 Zakona o eksproprijaciji