U periodu  od  01. – 04. juna 2022.godine u Neumu je održano jubilarno XX savjetovanje iz krivičnopravne oblasti pod naslovom: ''Dvadeset godina krivičnog zakonodavstva u Bosni i  Hercegovini – Dostignuća u reformi?'', u organizaciji Udruženja sudija u Federaciji BiH, zajedno sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda BiH, udruženjima tužilaca  i advokatskih komora FBiH i RS i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH.

Ovo već tradicionalno savjetovanje je okupilo oko 400 prijavljenih učesnika, a izlagači na teme utvrđene u programu rada su bili ugledne sudije Ustavnog suda BiH, Suda BiH, vrhovnih sudova, okružnih i kantonalnih sudova, tužioci Tužilaštva BiH, okružnih i kantonalnih tužilaštava, eminentni profesori Pravnih fakulteta u BiH i zemalja  regiona i eksperti iz Federalne uprave policije.

U prvom dijelu savjetovanja u okviru plenarnog zasjedanja, održane su tri sesije koje su bile posvećene najznačajnijim temama iz krivičnopravne oblasti, u okviru kojih je predstavljen program ABA ROLI – Program zakonodavne pomoći krivičnim postupcima u BiH sa prijedlozima značajnijih izmjena i dopuna važećih zakona o krivičnim postupcima u BiH, kao rezultat rada Projektne radne grupe, zatim izlaganja pripremljenih radova koji se odnose na praksu Vrhovnog suda BiH, na teme prava osumnjičenog odnosno optuženog na informisanje – zakonski okvir i praksa, vještačenja kao radnja dokazivanja i privilegovani svjedoci u praksi.

Nakon toga izlagani su radovi na teme: Upotrebe tehničkih sredstava u krivičnom postupku, Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu, Prava na pravni lijek protiv odluka tijela državne vlasti prema domaćem i međunarodnom pravu, Međunarodnopravni standardi zaštite žrtve u krivičnom postupku, Kaznena politika u BiH, Statusna konferencija Suda BiH, Zaštita svjedoka u pravosuđu BiH i Položaj oštećenog u krivičnim postupcima u BiH.

Drugog dana savjetovanja, radilo se po podjeljenim radnim grupama u šest odvojenih panela koji se odnose na teme: Trgovinu ljudima – zaštita prava žrtve i položaj žrtve prema praksi Evropskog suda za ljudska prava,  Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom,  Elektronski dokazi, Korupcija i  organizovani kriminal visokog nivoa, Razmatranje pravosudnog odgovora u slučajevima silovanja i seksualnog uznemiravanja u praksi pravosuđa BiH i Maloljetnici u krivičnom postupku.

Trećeg dana savjetovanja, u završnom plenarnom zasjedanju svih učesnika,  izlagano je na teme koje se odnose na panel pod nazivom: Etički izazovi i ključna pitanja integriteta u pravosuđu BiH, nakon čega su predstavljeni izvještaji radnih grupa i usvojeni Zaključci sa ovog savjetovanja, koji će biti javno objavljeni na web-stranici  oba Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca.