Završna konferencija programa “Pravda za svako dijete” 

U Sarajevu je održana Završna konferencija programa “Pravda za svako dijete” koji UNICEF BiH u saradnji s vlastima i nadležnim institucijama u BiH i uz podršku vlada Švicarske i Švedske provodi od 2010. godine. Dvodnevna Konferencija okupila je 150 (stotinupedeset) učesnica i učesnika –zvaničnika, predstavnika sektora pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i unutrašnjih poslova, te opština, akademske zajednice, institucija za ljudska prava, nevladinih organizacija i drugih strateških partnera u oblasti pravde.

Na Konferenciji je između ostalog istaknuto kako danas, nakon uspješno okončanog Programa “Pravda za svako dijete”, 63 odsto opština i gradova u BiH imaju uslove za primjenu ključnih mjera preusmjeravanja za djecu u sukobu sa zakonom, kao što su mjere rada u zajednici, a čak 67 odsto tužilaca u BiH koristi ove mjere umjesto kaznenih. Broj osuđene djece između 2011. i 2020. tokom kojih je provođen Program smanjio se za 71 odsto, a broj djece u sukobu sa zakonom smanjen je za 45 odsto u odnosu na 2014. godinu. Kada je u pitanju podrška djeci žrtvama i svjedocima, istaknuto je kako je povećano angažovanje stručnjaka u policiji, sudovima i tužilaštvima, za podršku djeci u postupku, a kao primjer je navedeno kako su 2013. cijeloj BiH bila angažovana tek dva stručnjaka, dok ih je danas 24 i finansiraju se sa lokalnih budžeta. Istaknut je i značaj Programa sekundarne prevencije u školama koji uključuje trening nastavnika da identifikuju djecu u riziku da postanu žrtve ili počinioci krivičnih djela i preusmjere ih službama podrške.Ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn kazao je kako s ponosom može istaknuti vidljive rezultate postignute tokom provedbe Programa. Zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH Veronika Vashchenko na otvaranju Konferencije osvrnula se na uspješne rezultate Programa, te istakla kako je sada pred svima značajan posao.

Opšti cilj programa „Pravda za svako dijete” je da se podrže potrebne promjene u zakonodavstvu, osnaži rad službenika i donosilaca odluka, optimiziraju procedure i unaprijedi kvalitet usluga kako bi se odluke donosile u najboljem interesu djece, a u skladu s međunarodnim standardima pravosuđa za djecu. Konferenciji su ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj prisustvovali direktor ,Tomislav Čavić i načelnik Sektora za stručno usavršavanje iz krivičnopravne oblasti, Mila Čolić koji su učestvovali na panelu “Jačanje kapaciteta i edukacija”, te iznijeli rezultati koji su postignuti specijalističkom obukom sudija i javnih tužilaca za maloljetničko pravosuđe.