Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH

18_19_5_22.jpg

Sarajevo, 20.5.2022. godine – Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Ministarstvo pravde BiH su, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH 18. i 19.  maja 2022. godine, realizirali deveti po redu okrugli sto na kojem su se razmatrala pitanja efikasnog upravljanja sudskim postupcima u predmetima ratnih zločina u BiH. Organizacija okruglog stola je finansijski podržana od strane Evropske unije u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ – IPA 2019“.

Cilj organizacije okruglog stola je bio pronalazak modaliteta rada koji će doprinijeti unapređenju efikasnosti i kvaliteti procesuiranja ratnih zločina u pravosuđu u BiH. Tokom diskusije sudije, tužioci i advokati koji postupaju u predmetima ratnih zločina ponovno su istakli da ovakav model razgovora omogućuje sveobuhvatnu analizu i razmatranje različitih praksi, kao i postojećih problema u radu na ovim predmetima pred pravosudnim institucijama u BiH.

Naglašavajući obavezu blagovremene implementacije Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, istaknuta je potreba sukcesivnog nastavka podrške EU pravosuđu BiH. Nadalje je diskusija problematizirala pitanja usaglašavanja sudske prakse s ciljem podizanja stepena pravne sigurnosti, te ubrzanja sudskog postupka u predmetima ratnih zločina, dok su razmotreni i preduslovi za efikasno i kvalitetno vođenje tužilačke istrage. S tim u vezi je naglašena dostupnost digitalnih baza podataka VSTV BiH široj stručnoj zajednici, te mogućnost pristupa bazama podataka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U konačnici su ponuđeni prijedlozi za buduće izmjene krivičnog zakonodavstva u BiH.  

Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina“ predstavlja 4 fazu  podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2019 kroz kojim su osigurana značajna novčana sredstva za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 16 tužilaštava, 11 sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV BiH. Cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH Birada kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 65% u periodu od devet godina (2014 – 2022. godina).