Forum_Mostar.jpg

Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu je platforma za dijalog najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini, koju su utemeljili Ustavni sud Bosne i Hercegovine i AIRE centar 2017.godine uz sudjelovanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine i finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj Pravosudnog foruma je da unaprijedi saradnju među najvišim sudskim instancama u Bosni i Hercegovini.

Učesnici u radu Pravosudnog foruma su suci iz najviših sudova BiH: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Distrikta Brčkog, Ustavnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda Republike Srpske, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i međunarodni stručnjaci.

Imajući u vidu sve izazove pred sudovima, za temu Pete godišnje konferencije najviših sudova u BiH odabrana je „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje izvještaja o primjeni standarda zaštite prava iz člana II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH, tj člana 3. i 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse. U okviru Pravosudnog foruma, a radi harmonizacije prakse sudova u Bosni i Hercegovini, na ovogodišnjoj konferenciji Ustavni sud BiH i AIRE centar će predstaviti izvještaj o praksi sudova u BiH u pogledu prava zagarantovanih čl. 3. i 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tj. članom II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH.

Izvještaj obuhvata dva nivoa odlučivanja: prvi, koji uključuje odluke redovnih sudova drugog stepena (predmeti koji ne dolaze često pred Ustavni sud), i, drugi, odlučivanje unutar tužilačkog sistema koji ima značajan efekat u zaštiti/povredi osnovnih prava i sloboda bilo putem alata u istražnom postupku (npr.posebne istražne radnje ili pretres), bilo putem efekata u toku sudskog postupka. U pripremi izvještaja je učestvovao veliki broj sudaca redovnih sudova koji su dali ključni doprinos u izdvajanju posebno važnih predmeta. Završne komentare su dali suci i pravnici Ustavnog suda BiH, a sam izvještaj je namijenjen užem krugu profesionalnih djelatnika pravne struke, prvenstveno sucima, tužiocima, advokatima, ali i dijelu pravne akademske zajednice koja je zainteresovana za pravne oblasti na koje se dokument odnosi.

Putem projekta IPA 2017, u saradnji s projektima Povećanje pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanja s evropskim pravnim standardima, koji implementira AIRE centar, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, koji realizuje Savjet Evrope uz novčanu potporu Vlade Norveške, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je razvio Bazu sudske prakse. U sklopu ovih aktivnosti Sud BiH, Vrhovni sud RS, Vrhovni sud FBiH i Apelacioni sud Distrikta Brčko, unijeli su u Bazu sudskih odluka više od 2.000 sentenci, čiji će se broj povećavati u narednim mjesecima. Cilj stvaranja ove baze je da omogući harmonizaciju sudske prakse i transparentnije, efikasnije i efektivnije upravljanje predmetima. Baza je namijenjena sucima, a u kasnijoj fazi bit će dostupna i cjelokupnoj pravosudnoj zajednici i građanima u Bosni i Hercegovini.