У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), организовао је семинар на тему „Примјена Закона о прекршајима Републике Српске и Закона о прекршајима Босне и Херцеговине у Републици Српској“ „Однос општих и посебних одредаба у Закону о извршном поступку“.

Семинар, је одржан 08. новембра 2021. године, а едукатори су били мр Драгослав Ерделић, судија Окружног суда у Бијељини и гђа Стојана Петровић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Прво је излагао судија Ерделић, а затим професорица Петровић, при чему су своје теме презентовали учесницима у неколико подтема. Г. Ерделић је истакао да судови у Републици Српској примјењују одговарајући закон о прекршајима који је у примјени у Републици Српској и материјалноправне прописе и кривичне одредбе закона или прописа Босне и Херцеговине који прописују прекршај, а на сва општа материјално правна питања прекршајног законодавства, која нису прописана Поглављем II ЗОП БиХ, примјењује се закон о прекршајима који је у примјени у Републици Српској као примјењиво право суда који води поступак, односно: материјалноправне одредбе ЗОП РС и Поглавље 2 ЗОП БиХ и процесне одредбе ЗОП РС и процесне одредбе ЗКП РС.

Професорица Петровић је дала анализу одредаба чл. 51-53. ЗИП-а, који регулише изјављивање и поступак поводом приговора трећег лица у извршном поступку. Наведене одредбе Закона анализиране су са аспекта домаће и упоредне процесне теорије, те, како домаће судске праксе, тако и судске праксе држава окружења - Србије, Хрватске и Словеније.У завршном дијелу излагања указано је на неке недоречености домаћег законодавства у погледу овог правног средства, те је, кроз хипотетички постављене дилеме, у вези са поступањем судова поводом изјављеног приговора трећег лица, полазницима понуђено расвјетљавање истих, у складу са постојећом нормативном основом.

Семинар, примарно, али не искључиво намијењен новоименованим носиоцима правосудних функција је, путем електронске платформе Cisco Webex, пратило 26 носилаца правосудних функција из реда новоименованих судија, као и судија и јавних тужилаца са дугогодишњим искуством.