Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, a uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, održao konferenciju na temu: „Praksa Evropskog suda za ljudska prava u predmetima diskriminacije i rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada“ . Konferencija je održana 14. i 15. oktobra 2021. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću.

Prvi izlagač je bio dr. sc. Nedim Kulenović , iz Misije Osce u BiH, koji je govorio o proširenju garancije nediskriminacije prema članu 1. Protokola br. 12 na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima: pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava. Nakon njega je mr. sc. Adnan Kadribašić, stručnjak za ljudska prava i diskriminaciju, predstavio nalaze iz publikacije OSCE-a na temu antidiskriminatorske prakse pred domaćim sudovima/odgovora sudstva na diskriminaciju u BiH te predstavio Uputstvo za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije koje su pod pokroviteljstvom VSTS-a BiH i OSCE Misije u BiH sačinili on i mr. sc. Mihaela Jovanović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli. Prvi dan je okončan izlaganjem dr. sc. Davora Trlina , stručnog savjetnika u CEST-u F BiH, koji je govorio o trenutnim izazovima i budućim izgledima pozitivne diskriminacije. Drugog dana je Lejla Gačanica, pravna stručnjakinja, govorila o pojavnim oblicima rodnozasnovane diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te uporednoj sudskoj praksi u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu i ključnim izazovima: praksi Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske unije i Evropskog komiteta za socijalna prava.