REGIONALNA ONLINE KONFERENCIJA

     ZAŠTITA IMOVINE: PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NACIONALNA SUDSKA PRAKSA NA ZAPADNOM BALKANU''

Dana 09. decembra 2020.godine održana je druga Regionalna online konferencija pod nazivom ''Zaštita imovine: Praksa Evropskog suda za ljudska prava i nacionalna sudska praksa na Zapadnom Balkanu'', u organizaciji Generalnog Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope, a u okviru Projekta ''Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu'', koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Savjeta Evrope pod nazivom ''Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022''.

Cilj ove online konferencije je da posluži kao platforma za diskusiju među zainteresovanim stranama u zemljama Zapadnog Balkana o izazovima u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine, koje pravo je zaštićeno članom 1. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Iako se dijapazon pitanja sa kojima se suočavaju različite jurisdikcije u regionu kreće u širokom rasponu, od restitucije nacionalizovane imovine, preko neizvršenja sudskih odluka do pitanja u vezi sa primanjem penzija i starom deviznom štednjom, Evropski sud za ljudska prava je u svojoj sudskoj praksi utvrdio jasno definisane pristupe kada je riječ o tome šta obuhvata pravo na imovinu i koji pravni lijekovi treba da budu na raspolaganju kako bi se to pravo pouzdano ostvarilo.

Na online konferenciji je bio prijavljen 51 učesnik, iz reda predstavnika ustavnih sudova, vrhovnih sudova, apelacionih sudova, ministarstava pravde, nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu, zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici advokatskih komora i strukovnih udruženja sudija iz zemalja: Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova, kao i predstavnici Sekretarijata Savjeta Evrope i Sekretarijata Evropskog suda za ljudska prava. Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, u radu konferencije je učestvovao Tomislav Čavić- direktor Centra.

Na temu ''Ključni koncepti i relevantna sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava na zaštitu imovine'' izlagali su advokati specijalizovani za oblast ljudskih prava angažovani u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i Dragoljub Popović, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava, koji je bio izabran iz Srbije.

Na temu ''Nerješena pitanja i izazovi u pogledu prava na mirno uživanje imovine'' izlagali su eminentne sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Ustavnog suda Albanije, pravni savjetnik Ustavnog suda BiH, advokat iz Ujedinjenog Kraljevstva, nacionalni pravni koordinator u Misiji OEBS u Skoplju, kao i pravnici iz Odjeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.