Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je i ove godine nastavio sa Programom specijalističke obuke za sudije i javne tužioce koji postupaju u postupcima prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela, kao i u krivičnim postupcima u kojima se u ulozi oštećenog pojavljuju djeca, a uz podršku   UNICEF-a.   Tako je   četvrti i posljednji   ovogodišnji seminar   održan 11. novembra 2019. godine u prostorijama CEST-a, dok je edukator bio prof. dr Ljubinko Mitrović, Ombudsman za ljudska prava BiH. Seminaru je prisustvovalo 20 (dvadeset) učesnika iz reda sudija, javnih tužilaca i advokata. U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodne riječi predstavnika CEST-a, gospodin Mitrović je govorio o izvršenju alternativnih mjera i krivičnih sankcija za maloljetnike, dok je u drugom dijelu seminara, gospodin Mitrović prezentovao učesnicima analizu stanja u ustanovama u koje su smješteni maloljetnici u sukobu sa zakonom u BiH.