Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: „CEST“) je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019. godinu, organizovao seminar na temu „Zaštita prava radnika“. Seminaru je prisustvovalo deset učesnika, a održan je 13. novembra 2019. godine u prostorijama CEST-a. Edukator na ovom seminaru je bio gospodin Adis Abdić, sudija Opštinskog suda u Bosanskoj Krupi. U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja organizatora, edukator je govorio o aktuelnostima radnog zakonodavstva, novinama u Zakonu o radu RS i Zakonu o radu FBiH, diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, zatim o mobingu, te je naposljetku prezentovao različite primjere iz sudske prakse u BiH.