Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj organizovao obuku pod nazivom „Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici". Obuka je održana 1. i 2. oktobra 2019. godine u Tesliću, na kojoj je prisustvovalo preko 30 sudija, javnih tužilaca i advokata.  Obuka je organizovana u okviru FIGAP II programa. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA."

Cilj obuke je bio identifikovati prepreke i dobre prakse u saradnji subjekata zaštite na lokalnom nivou sa organima pravosuđa, kako bi se unaprijedio odgovor na nasilje nad ženama i u porodici na lokalnom nivou, te postigao maksimalan nivo zaštite žrtava, odnosno smanjila pojavnost ovog oblika nasilja.