Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je u saradnji sa Advokatkom komorom Republike Srpske, organizovao seminar za sudije, stručne saradnike i advokate na temu Zakon o mjenici Republike Srpske“. Temu seminara izložila je sudija Okružnog suda u Banjaluci, gospođa Nevenka Mitrić, dok je seminaru prisustvovalo ukupno 50 (pedeset) učesnika iz reda sudija, stručnih saradnika i advоkata u Republici Srpskj, što ukazuje na značaj i aktuelnost teme seminara. Obrada teme sadržavala je izlaganje o postanku i pojmu mjenice, načelima mjeničnog prava, a edukator je obradila i vrste mjenice, formu i sadržinu mjenice, mjenične radnje, dospjelost mjenice, mjere za očuvanje mjeničnih prava, regres, uslove i postupak prinudne naplate mjenice sa osvrtom na sudsku praksu, kao i neopravdano bogaćenje u mjeničnom pravu. Tokom cijelog seminara vođena je aktivna diskusija o trenutnim problemima u praksi, o tome da li je mjenica bez protesta vjerodostojna isprava i sl., a u tom dijelu su izloženi stavovi i Vrhovnog suda Republike Srpske uz navođenje odluka istog. Edukator je pripremila i stručni rad koji je dostavljen učesnicima, nakon završenog seminara, putem elektronske pošte.