U Luksemburgu je dana 13. i 14. maja 2019.godine, u organizaciji Suda pravde Evropske Unije, održana Završna Konferencija Evropske mreže za obuku u pravosuđu (EJTN), u koju su mrežu institucija koje se bave obukom sudija i tužilaca u zemljama članica Evropske Unije, kao posmatrači uključeni,  Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.

Ovom izuzetnom događaju, čija je tema: Vladavina prava u Evropskoj uniji, kao i perspektive, zahtjevi i  ključni izazovi u evropskom pravosuđu, je, pored predstavnika nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca iz zemalja Evropske Unije, prisustvovao i Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca iz Republike Srpske.

Na ovoj Konferenciji, koju je dana 13. maja 2019. godine otvorio Vojček  Postulski, generalni sekretar EJTN, su sumirani edukativni projekti i programi u oblasti vladavine prava koje je EJTN sprovodio u 2018. i u 2019.godini.

Osim toga Konferencija je  imali za cilj: predstavljanje i diskusiju o razvoju relevantne sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava ((ECtHR) i Suda pravde EU (CJEU) u oblasti vladavine prava, ključni izazovi sa kojima se sudije i tužioci suočavaju u sprovođenju pravde, definisanje budućih projekata i prioriteta za obrazovanje nosioca pravosudnih funkcija, kao i diskusija o ulozi evropskih pravosudnih mreža i udruženja u izgradnji evropskog razumjevanja vladavine prava.

Drugog dana,  učesnici konferencije su u Sudu pravde Evropske Unije, prisustvovali uvodnim  saslušanjima pred velikim vijećem sudija CJEU (eksperata za vladavinu prava),  u predmetu broj: C-585/18  (slučaj: Krajowa Rada Sadownictwa iz Poljske).