U Dubrovniku je u periodu od 21. – 23. marta 2019.godine održan Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u organizaciji AIRE Centar i organizacija Civil Rights Defenders, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova UK, Vlade Švedske i Fondacije Konrad Adenauer, a sa ciljem promovisanja sprovođenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na lokalnom nivou, podsticanje regionalne saradnje i pružanje pomoći u procesu EU integracija država u regionu, na temu: Djeca i Evropski sud za ljudska prava, sa fokusom na posebno značajno pitanje: Najbolji interes djeteta.

Forum je okupio oko 170 predstavnika iz 8 zemalja iz Jugoistočne Evrope, kao i učesnike iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Mađarske, Slovenije, Grčke i Turske, među kojima su sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona, predsjednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz zemalja regiona predstavnike  sudskih i tužilačkih savjeta, direktore pravosudnih obrazovnih institucija za obuku sudija, zastupnike država iz regiona pred sudom u Strazburu, pravne eksperte i predstavnike zajednica nevladinih organizacija.

Na ovom regionalnom forumu, ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu je učestvovao direktor Centra Tomislav Čavić.

Izlaganje na glavnu temu: Najbolji interes djeteta, je dao Hon Lord Robert Reed – zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon toga u panel diskusiji u kojoj su učestvovali sudije i bivše sudije Evropskog suda za ljuska prava iz zemalja regiona, se vodila diskusija o pravima djeteta u aktuelnoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima iz zemalja regiona i o dužnosti Države da zaštiti djete od toga da mu neko naudi, dužnost da mu pruži alternativno staranje i o mjestu djeteta u sistemu krivičnog pravosuđa.

Ovo je ujedno bila prilika, da se učesnici upoznaju sa Konvencijom o zaštiti prava djece koju je donio UN, sudskoj praksi i izazovima koji stoje pred sudom u Strazburu i pred domaćim sudovima, kao i sa novijim trendovima u zaštiti dječijih prava u Evropi.

U drugom dijelu, rad Foruma je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku sastali se u odvojenoj radnoj grupi u kojoj su razmjenili iskustva o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i o potencijalu institucija za jaču regionalnu saradnju.