U Međugorju – Etno selo ''Herceg'' je  od 28. - 30. oktobra 2018.godine održan interprofesionalni seminar u vidu radionice, u organizaciji Udruženja BH novinari,  na temu: ''Pravo na slobodan pristup informacijama u pravosudni institucijama'' u okviru projekta Vijeća Evrope – Jačanje pravosudme ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX). u kojem su učestvovali: predstavnici iz različitih medija u BiH, predstavnici iz VSTS BiH, službenici za odnose sa javnošću iz više pravosudnih institucija i Mark Gruber, međunarodni ekspert iz Strazbura.

Ispred Centra za edukaciju sudija i  javnih tužilaca u Republici Srpskoj je pozvan i u radu radionice je učestvovao Tomislav Čavić, direktor Centra.

Radionica je imala za cilj:

- zaštitu integriteta pravosudnih institucija i njihove nezavisnosti kroz unapređenje medijskog izvještavanja o toku sudskih postupaka i tužilačkih istraga,

- unapređenje saradnje, odnosa i otvorenosti između novinara i medija, te pravosudnih institucija i glasnogovornika,

- unapređenje razumjevanja slobode izražavanja predstavnika pravosuđa, pretpostavka nevinosti, objelodanjivanje povjerljivih informacija,

- unapređenje razumjevanja prava novinara na pristup informacijama u pravosudnim institucijama, te ograničenja i pravila eksternog komuniciranja pravosudnih institucija.

Kroz otvorene diskusije, pitanja-odgovore i komentare,  u sesijama su analizirani primjeri medijskih sadržaja sa pričom iz suda, a sa fokusom na slobodu pristupa informacijama i promociji autoriteta i nepristrasnosti pravosuđa. Osim toga, analiziran je pristup informacijama koje su u posjedu pravosudnih institucija, kvalitet takvih informacija i otvorenost i dostupnost službenika ovlaštenih za informisanje javnosti, normativni okvir za ustupanje informacija o aktuelnim postupcima i profesionalna odgovrnost novinara koji  izvještavaju o pravosudnim postupcima.

Međunarodni ekspert M. Gruber je u svom izlaganju iznio prakse novinskog izvještavanja u Evropi, kroz pravo na pristup informacijama od javnog značaja i obaveze novinara koji izvještavaju o pravosuđu u evropskim zemljama.