U Beogradu je u periodu od 12. – 15. septembra 2018.godine održana Radionica pod nazivom: ''Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu'' u organizaciji GIZ projekta Vlade SR Njemačke, u kojoj su učestvovali predstavnici  Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Pravosudne akademije Srbije, nacionalnih institucija za edukaciju iz Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova.

Radionica je imala za cilj umrežavanje, jačanje regionalne saradnje i razmjene iskustava u sistemima edukacije institucija koje se bave edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama Zapadnog  Balkana.

Izlagači su bili eksperti iz skandinavskih zemalja: Caroline Holst Ahbeck iz Švedske, Kari Berget iz Norveške i Merethe Eckhardt iz Danske.

Ovo je ujedno bila prilika, da se predstavnici iz institucija za edukaciju iz zemalja zapadnog Balkana ispitaju i upoznaju najbolje prakse u planiranju obrazovanja u pravosuđu i metodologije edukativnih aktivnosti za sudije i tužioce u skandinavskim zemljama.

U drugom dijelu radionice, rad je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku, uključujući i direktore Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca i Pravosudnih akademija,  u podjeljenim radnim grupama  razmjenili iskustva, ideje i dobre prakse o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija, kao i o  metodologiji i praktičnim alatima koji se koriste u edukaciji i rješavanju problema sa kojima se susreću u radu u procesu edukacije.