U perodu  06. – 09. juna 2018.godine u Neumu je održano XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti na temu: ''AKTUELNA PITANJA KRIVIČNOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – 15 GODINA REFORME KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA, PRIJEĐENI PUT I POGLED NAPRIJED''  u organizaciji udruženja sudija FBiH i RS, udruženja tužilaca FBiH i RS, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i advokatskih komora FBiH i RS.

Savjetovanje je okupilo preko 200 prijavljenih učesnika, a izlagači na teme utvrđene po programu rada su bili eminentni profesori Pravnih fakulteta u BiH, Ombudsmen za ljuska prava u BiH, pomoćnik ministra Ministarstva pravde BiH, predstavnici OSCE misije u BiH, šef Ureda za organizovani kriminal Državnog tužilaštva SR Njemačke, ugledne sudije Ustavnog suda BiH, Suda BiH, okružnih i kantonalnih sudova, kao i tužioci Tužilaštva BiH i okružnih i kantonalnih tužilaštava.

Ovo  već tradicionalno savjetovanje je od velikog značaja za razvoj pravne misli i stručnu edukaciju sudija koji se bave krivičnim pravom,  a što su prepoznali i oba Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca FBiH i RS, zbog čega je ovo savjetovanje uvršteno u  godišnji Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2018.godinu i ulazi u dane obavezne edukacije koji svaki od sudija i tužilčaca u BiH mora ispuniti u toku godine.

Na savjetovanju su izlagane pripremljene teme koje se odnose na reformu krivično-pravnog sistema i krivičnog zakonodavstva u BiH, novine u novom Krivičnom zakoniku Republike Srpske, zakoni o krivičnom postupku u BiH u svjetlu aktuelnih pitanja krivičnog pravosuđa, procesuiranje krivičnih dijela korupcije i primjena standarda dokazivanja u kompleksnim predmetima korupcije, organizovanog i privrednog kriminala u BiH, prakse suda BiH u primjeni zaštitnih mjera za svjedoke, komunikacija sa svjedocima tokom krivičnog postupka,  Konvencije Savjeta Evrope u vezi međunarodne krivičnopravne pomoći, aktuelna pitanja u vezi oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom i dr.