U Brčkom, dana 11. maja 2018. godine, u zajedničkoj organizaciji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta, održan je seminar na temu „Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti“. Nakon što su predstavnike pozdravili predstavnici organizatora, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH je podsjetio prisutne na preporuke koje su usvojene na konferenciji koja je održana 6. i 7. novembra 2018. godine u organizaciji Ustavnog suda BiH i AIRE Centra, uz saradnju VSTS BiH pod nazivom: “Pravu na obrazloženu sudsku odluku kao segment prava na pravično suđenje.

U prvom dijelu seminara, sudija Vrhovnog suda Staka Gojković govorila je o pravu na obrazloženu sudsku odluku kao elementu prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dok je u drugom dijelu izlaganje imala sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, sgđa Dragana Tešić. Oba izlaganja propraćena su aktivnim diskusijama.