Na Ilidži, u hotelu „Terme“, u periodu od 7.- 8. maja 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala, na temu „Zakonitost dokaza i priprema optužnica – aktualni izazovi i dobre prakse“. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH, a ujedno i poslednji u ovoj godini kada je u pitanju specijalistička obuka tužioca u okviru ovog projekta. Tužioci koji su ispunili uslove, u junu mjesecu će u okviru ovog projekta ići u studijsku posjetu u Cirih, Švicarska.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim brojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Dijana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH i Hilmo Vučinić, sudija Suda BiH.