Na Ilidži, u hotelu „Terme“, u periodu od 25.- 26. aprila 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti kibernetičkog kriminala, na temu „Analiza, čuvanje i korištenje elektronskih dokaza i međunarodna saradnja – aktuelni izazovi i dobre prakse. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim brrojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Haris Lokvančić, Ambasada Švajcarske u BiH; doc. dr. Vladica Babić, profesor, Visoka škola Logos Mostar i Diana Kajmaković, tužiteljica, Tužilaštvo BiH.