Na Ilidži, u hotelu „Terme“, u periodu od 10.- 11. aprila 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti korupcije, na temu „Finansijska i forenzična istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim btrojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Marija Vučko, zamjenica ravnateljice USKOK-a, Republika Hrvatska; Ranko Batinić, revizor i vještak i Senad Osmić, tužilac, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.