REGONALNA KONFERENCIJA

U Sarajevu, u hotelu ''Novotel – Bristol'' je dana 28. marta 2018.godine, u organizaciji Sekretarijata Regionalne inicijative za antikorupciju (RAI) i ''AIRE'' Centra, a uz podršku Ambasade Velike Britanije i OSCE, održana Regionalna konferencija na temu ''Jačanje saradnje u oblasti oduzimanja nelegalno stečene imovine''.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici 11 zemalja iz okruženja, uključujući predstavnike institucija za edukaciju u pravosuđu u ovim zemljama, a ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, u radu konferencije je učestvovao Direktor Tomislav Čavić.

Konferenciju je otvorio Edward Ferguson - Britanski Ambasador u BiH, a izlagači su bili eksperti- istražitelji iz Velike Britanije, Italije i Hrvatske i Rumunije.

Cilj ove Konferencije je bio da predstavi nalaze Studije koju je pripremio AIRE Centar i RAI u vezi najboljih praksi i standarda oko vođenja krivičnih i finansijskih istraga, koje su rezultirale  oduzimanjem nelegalno stečenom imovinom, odnosno imovinom stečenom krivičnim djelima, kao i eventualne sukobe sa standardima oko prava na mirno uživanje imovine i prava na pravično suđenje, iskazanim u Evropskoj Konvenciji o zaštiti ljudskih prava,  sa naglaskom na konačne sudske presude u predmetima koje su donesene u zemljama Zapadnog Balkana.

Konferencija je bila prilika za dijalog učesnika iz zemalja okruženja, u vezi praksi u ovoj oblasti, u kojim diskusijama su se identifikovali izazovi  i na osnovu preporuka iz Studije odredile buduće akcije na regionalnom nivou oko potencijalne međunarodne saradnje i pružanja pomoći između zemalja Zapadnog Balkana.