U Doboju, u hotelu „Park“, u zajedničkoj organizaciji Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH, USAID Projekta pravosuđa u BiH, ACCOUNT mreže, održan je dvodnevni seminar za sudije i tužioce, na temu Javne nabavke u BiH i identifijacija korupcije u javnim nabavkama.

Predavači su bili: Lile Stefanova, javna tužiteljica Specijalnog javnog tužilaštva Makedonije, Biljana Sinanović, sutkinja Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Nihad Halilčević, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, Dražen Vidaković, stručni saradnik za normativno-pravne poslove Agencije za javne nabavke u BiH, Alma Salkić-Mijić, članica Ureda za razmatranje žalbi, filijala Mostar, Admir Čebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke u BiH, Dario Kihli, šef Grupe za informacione tehnologije, Agencija za javne nabavke BiH, Hazim Šabanović, službenik za regiju Balkana Švedskog državnog ureda za reviziju. Izlagači su, svako u svom domenu i u okviru institucije u kojoj radi, govorili o identifikaciji korupcije, kako unaprijediti način otkrivanja i procesuiranja iste u javnim nabavkama. Nakon kvalitetne diskusije zauzeti su i određeni stavovi i doneseni zaključci, jedan od njih je da je potrebna veća saradnja između Agencije za javne nabavke i tužilaštava, a s obzirom da je obuci prisustvovao i direktor Agencije za javne nabavke, usaglašeni su stavovi o tome, i ubuduće će Agencija redovno obavještavati tužilaštva ukoliko smatra da postoje indicije da bi se u okviru određenih postupaka nabavki moglo raditi o izvršenju djela, što će značajno doprinijeti izbjegavanja dvostrukog kažnjavanja u prekršajima i u krivičnom postupku, a što je u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.