U Sarajevu, u hotelu „Holiday“, u zajedničkoj organizaciji Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH te Projektom pravosuđa USAID, održan je seminar za sudije koji je trajao dva dana. Edukatori su bili: Hilmo Vučinić, sudija Suda BiH; Mirza Hukeljić, tužilac Tužilaštva BiH i Damir Kos, sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske.Teme koje su obrađene su: Pravna priroda krivičnih postupka u BiH sa posebnim osvrtom na položaj i ulogu tužioca u pogledu potrebe i opravdanosti primjene posebnih istražnih radnji, Sudijska kontrola ograničavanja osnovnih ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku izdavanja naredbi za provođenje posebnih istražnih radnji, Pravne posljedice Odluke ESLJP u predmetu „Dragojević protiv Hrvatske“ na nacionalnu praksu u Republici Hrvatskoj; Dileme u praksi Tužilaštva u BiH nakon Odluke ESLJP u predmetu „Dragojević protiv Hrvatske“ i odluke Ustavnog suda BiH u predmetu U-5/16; Mogućnosti i praksa primjene instituta konvalidacije nezakonitih dokaza u Republici Hrvatskoj, a orrganizovan je i rad u grupama sa praktičnim primjerima.