U Skoplju je u periodu od 16. – 18. marta 2018.godine održan Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u organizaciji AIRE Centar i organizacija Civil Rights Defenders uz podršku Ambasade Velike Britanije i Ambasade Kraljevine Švedske, a sa ciljem unapređenja sprovođenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, podsticanje regionalne saradnje i pružanje pomoći u procesu EU integracija sa fokusom na posebno značajno pitanje: Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja iz člana 3. EKLJP.

Forum je okupio sadašnje i bivše sudije Evropskog suda u Strazburu, predstavnike najviših sudova, sudskih i tužilačkih savjeta iz zemalja cijelog regiona, direktore pravosudnih obrazovnih ustanova, zastupnike – agente država iz regiona pred sudom u Strazburu, pravne eksperte i predstavnike zajednica nevladinih organizacija. 

Ovaj forum je osnovan 2014.godine, od strane bivših sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kako bi se prevazišli zajednički izazovi sa kojima se suočavaju zemlje ovog regiona kada je riječ o valjanoj primjeni Konvencije i kako bi se najbolja praksa i pouke iz prakse sudija Evropskog suda mogle dijeliti i razmjenjivati ako se ohrabre i olakšaju regionalna saradnja i dijalog.

Na ovom regionalnom forumu, ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu je učestvovao direktor Centra Tomislav Čavić.

Ovo je ujedno bila prilika, da se u konsultacijama sa pripadnicima pravosuđa iz cijelog regiona i onima koji su ispred svake države  angažovani u Strazburu,  identifikuju posebno relevantni aspekti člana 3. EKLJP. Ti aspekti obuhvataju pozitivnu, procesnu obavezu države da istraži navode o zabranjenom postupanju, kao i supstancijalne obaveze države u pogledu postupanja prema licima koja su lišena slobode, licima koja imaju mentalne smetnje, licima koja su uključena u sistem azila i imigracije, kao i djecu.

U drugom dijelu, rad Foruma je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku, uključujući i direktore Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca,  sastali se u odvojenoj radnoj grupi u kojoj su razmjenili iskustva o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija, praktičnoj primjeni EKLJP, praktičnim pitanjima oko saradnje i razmjene programa rada, rješavanju problema sa kojima se susreću u radu kao i  organizovanju zajedničkih treninga i radionica sa ciljem upoznavanja sa sudskom praksom vezanom za savladavanje i poštivanje standarda CPT – Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.