NAPREDNA SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA TUŽIOCE

Organizovani i privredni kriminal, 13.- 14. mart 2018., Čapljina

U Čapljini, u hotelu „Mogorjelo“, u periodu od 13.- 14. marta 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala, na temu „Finansijska i forenzička istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom – aktualni izazovi i dobre prakse“. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim brrojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Marija Vučko, zamjenica ravnateljice USKOK-a, Republika Hrvatska, Stefan Trunk, viši tužilac, Javno tužilaštvo u Duisburgu, Ranko Batinić, revizor i vještak ekonomske struke i Borislav Dujković, Poreska uprava RS.