NAPREDNA SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA TUŽIOCE

Korupcija, 7.- 8. februar 2018., Sarajevo

U Sarajevu, u hotelu „Europa“, u periodu od 7.- 8. februara 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti korupcije, na temu „Zakonitost dokaza i priprema optužnica-aktuelni izazovi i prakse“. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim btrojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Mato Tadić, potpredsjednik Ustavnog suda BiH, Dijana Kajkmaković, tužiteljica Tužilaštva BiH i Stefan Trunk, tužilac Tužilaštva iz Duisburg, Njemačka.