U Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj 3.11.2017. godine održan je seminar iz upravno- pravne oblasti na temu „ Primjena člana 8a Zakona o privatizaciji državnog kapitala-upis prava svojine u knjigu uloženih ugovora“

Edukatori su bili sudije Vrhovnog suda Republike Srpske, sudija Smiljana Mrša koja je obradila temu Aktuelna sudska praksa Vrhovnog suda Republike Srpske u upravnom sporu u primjeni odredaba članova 324.,325. I 330. Zakona o Stvarnim pravima i sudija Edina Čupeljić praksa suda u upravnom sporu u primjeni člana 8a Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima u vezi s odredbama članova 324. I 325.Zakona o stvarnim pravima RS.