20.juni, Banja Luka; Tema: Mjenica kao vjerodostojna isprava i mjenični spor;
20-23.juni, Sarajevo; Tema: Finansijske istrage;
14.juli, Sarajevo; Tema: Primjena prakse ESLJP u postupku pred domaćim sudovima: Pritvor prije suđenja;