Poštovani,

Od 1.aprila 2017.godine, na funkciji direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, nalazi se Tomislav Čavić, dipl.pravnik uz Banjaluke, koji je imenovan na ovu funkciju na osnovu Odluke Upravnog odbora o imenovanju direktora CEST RS br. 06-615-02-057/17 od 20.3.2017.godine, na koje imenovanje je dao saglasnost Visoki sudski i tužilački savjet BiH, svojim zaključkom br. 07-13-3-19-2/2017 od 15.2.2017. godine.

Tomislav Čavić je rođen 22.12.1958.godine u mjestu Baraći, opština Mrkonjić Grad. Nakon završene Gimnazije u Banjaluci, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci u redovnom roku 1981.godine. Pripravnički staž je obavljao u Osnovnom sudu u Banjaluci i u advokatskoj kancelariji. Od 1984-1985.godine je bio u radnom odnosu u preduzeću „Energomont“ na rukovodećem radnom mjestu: Rukovodilac opštih, pravnih i kadrovskih poslova. Od 1985-1991.godine je bio u radnom odnosu u Muzeju Republike Srpske na radnom mjestu: Sekretar i zamjenik direktora. 

Od 1.8.1992.godine, u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, najvećem sudu u Republici Srpskoj, bio je raspoređen na radno mjesto: Sekretar suda. U periodu od 1994-1995.godine, na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, nalazio se na privremenom radu u Vladi RS na radnom mjestu: Sekretar za unutrašnju politiku. Od 2010.godine, u dva mandata je imenovan za arbitra pri JU „Agencija za mirno rješavanje radnih sporova RS“, gdje je mirnim putem, bez sudskog spora, uspješno riješio preko 500 kolektivnih i individualnih radnih sporova koji su mu dodjeljeni na postupanje.

Oženjen je i ima tri sina, studenta.