4-5.april; Jahorina; Tema: Kibernetički kriminal; Učesnici: Tužioci;

4-6.april; Sarajevo; Tema: Organizovani kriminal, korupcija i privredni kriminal; Učesnici: Tužioci i istražioci;

6-7.april; Sarajevo; Tema: Materijalna pravna pitanja u predmetima ratnih zločina; Učesnici: Sudije i tužioci;

7.april; Jahorina; Tema: Rodne predrasude u pravosuđu; Učesnici: Sudije i tužioci;

10-11.april, Teslić; Tema: Antidiskriminaciono pravo: primjeri iz prakse i procesno dokazivanje diskriminacije;  Učesnici: Sudije i Tužioci;

13.april, Banja Luka; Tema: Aktuelna pitanja o primjeni Zakona o stvarnim pravima; Učesnici: Sudije;

18.april, Banja Luka; Tema: Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena; Učesnici: Novoimenovane sudije i tužioci;

19.april, Banja Luka; Tema: Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja; Učesnici: Predsjednici sudova,zamjenici,predsjednici odjeljenja i sekretari;

20-21.april, Trebinje; Tema: Usaglašavanje sudske prakse u upravnom sporu-Upravni panel Bosne i Hercegovine; Učesnici: Sudije;

25.april, Banja Luka; Tema: Modul 2 "Krivična oblast"; Učesnici: Stručni saradnici;

25-26.april, Teslić; Tema: Razumijavanje trgovine ljudima kao poslovne aktivnosti sa fokusom na prisilno prosjačenje i prisilne brakove; Učesnici: Tužioci i sudije;

27-28.april, Teslić; Tema: Zaštita svjedoka, podrška svjedocima i imunitet u predmetima ratnih zločina; Učesnici: Tužioci i stručni saradnici;

11-13.maj, Bijeljina; Tema: Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti; Učesnici: Sudije i dr.

8-10.juni, Neum; Tema: XV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti; Učesnici: Sudije, tužioci i dr.